Om Collega

Collega Arbetsliv grundades år 2020 av socionomerna Peter Sundman och Adam Sandqvist. Peter och Adam har ett långvarigt och brinnande engagemang inom det sociala arbetet. 
Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Ledorden är engagemang, delaktighet och förtroende. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet. Varje enskild individ ska vara nöjd med vår omsorg. Och varje enskild medarbetare ska vara väl förtrogen med våra arbetssätt. På så sätt skapar vi förtroende. Och på så sätt gör vi skillnad för individen. Vi ska vara en inkluderande verksamhet i framkant och kunna erbjuda omsorg av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Hos oss har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter vår verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Verksamheten utformas så att dina förmågor och önskemål tas tillvara. Hos Collega har du rätt till inflytande, integritet och delaktighet och insatsen utförs alltid i samråd med dig.

Våra medarbetare

Collega utgöras idag av ett team på cirka 20 dedikerade medarbetare. Personalen är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål samt kunskap om gällande lagar och föreskrifter för verksamhetsområdet. All personal har kunskaper om funktionsnedsättningar, hälsa och omsorg. All personal ska kunna uttrycka sig på svenska såväl i tal som skrift.

Collega arbetsliv utgår från socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2). Personalen har adekvat kunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda stöd- och service av god kvalitet. Collega arbetslivs personal ska kontinuerligt genomgå fortbildning och handledning för att säkerställa att verksamheten håller god kvalitet. 

Kvalitet- och ledningsarbete

Collega arbetslivs introduktionsprogram säkerställer att alla medarbetare har relevant kunskap om gällande rätt samt att lagar och regler som gäller för verksamheten efterföljs. Collega arbetsliv utgår från en tydlig ansvarsfördelning där verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att säkerställa kvalitet. 

Den som bedriver verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. All egenkontroll vid Collega arbetsliv har en egen rutinbeskrivning som finns tillgänglig för medarbetare i verksamhetens digitala rutinpärm.

Collega arbetslivs ledningssystem säkerställer en tydlig ansvarsfördelning mellan personal och yrkesgrupper där tillhörande rutiner beskriver ansvarsområden med checklistsystem. Detta säkerställer att verksamheten har en kontinuerlig egenkontroll och att eventuella missar upptäcks med kort varsel. Vår granskning består bland annat av att säkerställa att gällande lagar och regler följs.

Resultatet från bland annat egenkontroll, risk- och händelseanalys, hantering av avvikelser, synpunkter, klagomål och anmälningar sammanställs. Åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens kvalité. Detta kan innebära att processer och rutiner omarbetas för att uppnå krav och mål. Förbättringen görs utifrån kontinuerlig omvärldsbevakning och med utgångspunkt i kunskapsstyrning.

Enligt SOSFS 2011:9 bör den som bedriver verksamhet enligt SoL eller LSS med dokumentationen som utgångspunkt årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse, av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.

Författningens råd om kvalitetsberättelse kan tillgodoses genom att dessa förväntningar beaktas vid upprättandet av den årliga verksamhetsberättelsen i samband med bokslutet. 

Målet och syftet är att Ledningssystemet är ett levande dokument och ett hjälpmedel för att säkra kvaliteten i insatserna för den enskilde och vid behov förbättra riktlinjer och rutiner. Ledningssystemets olika delar behöver därför följas upp regelbundet. 


Våra lokaler

Lokalerna finns på adressen Drakenbergsgatan 49 och 59 på Södermalm i Stockholm. Fastigheten ligger mellan Tantolunden och Hornstulls butiker, restauranger och tunnelbana. Området runt lokalen har goda friskvårdsmöjligheter med promenadstråk längs Hornstulls strand och utomhusgym.

Den dagliga verksamheten finns på bottenplan och är tillgänglig via hiss samt genom ingång vid markplan. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick.

Adress:
Drakenbergsgatan 49

117 41 Stockholm
Se på karta 
 

Kontakt
Boendestöd 
0760 22 88 30
Daglig verksamhet
0760 22 35 26 
Mailadress
info@collega.se 

info@collega.se

Vardagar 08 - 17